informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Ochrana a zpracovávání osobních údajů má dvě základní roviny:

První rovinou je, že máme právní předpisy, kterými se musíme v ČR, v Evropě i na celém světě při zpracovávání a ochraně osobních údajů řídit, abychom nejednali protizákonně.

Druhá rovina je, že se zcela jistě shodneme na tom, že osobní údaje mají být chráněny, aby nedošlo k jejich zneužití a poškození jejich majitele. Proto je k tomuto potřeba přistoupit zodpovědně.

Zpracování a ochrana osobních údajů v rámci HANČL REALITY s.r.o.

Proč potřebujeme zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje?

 1. Váš souhlas potřebujeme v případě, že s námi chcete řešit Vaši realitní situaci. Už jen Vaše jméno, příjmení, telefonický či mailový kontakt patří mezi údaje, se kterými přicházíme do styku a které pro potřeby další komunikace uchováváme a chráníme. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni si s Vámi ani domluvit schůzku, poslat Vám nabídku našich služeb, přijmout od Vás cenový návrh na nemovitost, či jinak s Vámi komunikovat. Výhodou je, že než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás vždy informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas také můžete kdykoli odvolat.

 2. Do styku s citlivějšími osobními údaji o Vás (jako je rodné číslo, trvalé bydliště, vaše závazky atd.) přicházíme v pozdější fázi obchodu, když se ladí znění smluvní dokumentace. I v těchto případech jsme povinni tyto údaje chránit a zpracovávat pro daný obchodní případ. Jedná se o zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvních povinností, které mezi sebou budeme mít. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti, včetně zveřejnění informací o nemovitosti na webových stránkách Realitní kanceláře HANČL REALITY s.r.o.

 3. Váš souhlas také potřebujeme, když se ocitnete v pozici zájemce o nemovitost a my jsme dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, povinni Vás identifikovat (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).

 4. Váš souhlas také potřebujeme pro účely našich oprávněných zájmů. Co to vlastně znamená? Oprávněným zájem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků. Mezi oprávněné zájmy patří například přímý marketing. Abychom mohli nabízet produkty a služby na míru, tak se marketing týká zejména obchodních sdělení - newsletterů, nabídek, přání a dárků. Zasílání obchodních sdělení na Váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

Které údaje o Vás zpracováváme?

 1. Důležité je zmínit, že zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám o sobě sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIN) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

 2. V případě, že jsme spolu prozatím nerealizovali žádný obchodní případ, se jedná nejčastěji pouze o jméno, příjmení, telefonický a mailový kontakt.

 3. Další časté údaje, se kterými přicházíme do styku, jsou titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, vzdělání, IP adresa, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli. Opět platí, že se musí jednat o volně dostupné informace nebo jste nám je museli sami dobrovolně sdělit.

 4. Ve specifických případech jde potom i o citlivé údaje včetně například dokladů totožnosti, ale to pouze tehdy, když to od nás vyžaduje zákonodárce formou právního předpisu a my jsme toho povinni ze zákona. To znamená, že povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Jakým způsobem s nimi nakládáme?

 1. Dokumenty a osobní údaje archivujeme u realizovaných obchodů v minimální nutné míře, která je nezbytná pro plnění zákonných povinností a pro ochranu oprávněných zájmů firmy (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu).

 2. Při vyplnění některého z formulářů na webových stránkách uchováváme osobní údaje pro potřeby přímého marketingu jako součástí naší databáze.

Kdo konkrétně údaje zpracovává?

 1. Správce osobních údajů HANČL REALITY s.r.o., IČ: 17383455, DIČ: CZ17383455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 129907, bankovní spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu 2302281943/2010, se sídlem Riegrova 431, Tišnov 666 01, kontaktní mail: kancelar@hanclreality.cz,

 2. Jednatel společnosti Roman Hančl, IČ: 06965920, se sídlem Formánkova 1867, Tišnov 666 01, kontaktní e-mail: roman@hanclreality.cz

 3. Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly Zájemce mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad).

Kde všude dochází ke zpracování Vašich osobních údajů?

 1. Osobní a online schůzky - před i při schůzce bude docházet ke styku s Vašimi osobními údaji

 2. Internetové stránky - formou cookies, což jsou malé soubory, které se ukládají ve Vašem prohlížeči. Podle nich Vás na našem webu poznáme a zobrazíme Vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle vašich preferencí.

 3. Internetové stránky - vyplněná data do formulářů, která zpracováváme a ukládáme do databáze.

Jak dlouho se údaje zpracovávají a co se stane po uplynutí této doby?

 1. Po ukončení spolupráce si Realitní kancelář HANČL REALITY s.r.o. ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a pro ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let od uzavření obchodního případu.

 2. V případě nezahájení spolupráce si Realitní kancelář HANČL REALITY s.r.o. ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a pro ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 12 měsíců od posledního kontaktu ze strany zájemce.

 3. Právo na opravu osobních údajů - Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Vaše práva na ochranu osobních údajů:

 1. Právo na přístup k osobním údajům - Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a v případě, že ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 2. V případě nezahájení spolupráce si Realitní kancelář HANČL REALITY s.r.o. ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a pro ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 12 měsíců od posledního kontaktu ze strany zájemce.

 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo “být zapomenut”) - V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 4. Právo na omezení zpracování - V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

 5. Právo vznést námitku - V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu - Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mail kancelar@hanclreality.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu sídla firmy Riegrova 431, Tišnov 666 01, můžete také přímo uplatnit vaše práva. Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat za účelem ověření totožnosti a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách hanclreality.cz Toto znění je účinné od 1.8. 2022.

Na těchto webových stránkách používáme cookies.

Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah.

Používáme pouze technicky nutné cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování internetových stránek a není možné je vypnout. Při jejich zakázání v prohlížeči nemusejí stránky následně fungovat správně.